تبلیغات
اندیشه شیمی - طرز تهیه معرف های شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه ها ی شیمی
 
اندیشه شیمی
علم شیمی، علم زندگی است
تهیه آب آهک

5گرم اکسید کلسیم رادر150میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده کاملا شفاف، آب آهک است

به ادامه ی مطلب مراجعه کنید . . .

 تهیه آب آهک

5گرم اکسید کلسیم رادر150میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده کاملا شفاف، آب آهک است

 2- تهیه محلول لوگل

برای تست نشاسته، بی حرکت کردن تاژکداران و مشخص کردن هسته یک گرم یدورپتاسیم را با 25/0 گرم ید جامد مخلوط کرده و در100 میلی لیتر الکل  حل می کنیم.

 3-تهیه محلول ید

برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته 25/0 گرم ید جامد را در 100میلی لیتر الکل  حل می کنیم.

 4-تهیه محلول تورنسل

معرف اسیدهاو بازها

یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به 100میلی لیتر می رسانیم.

 5-تهیه محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

معرف اسید و بازها

یک دهم گرم آن را در100میلی لیتر آب مقطرحل می کنیم.

6-تهیه محلول فنل فتالئین

2گرم پودر فنل فتالئین رادر50میلی لیتر الکل حل کرده با آب مقطر به100 میلی لیتر  می رسانیم.

 7-تهیه محلول نیترات نقره

برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و...

یک گرم پودر نیترات نقره را درمیلی لیتر 100 آب مقطرحل می کنیم و در شیشه های تیره نگهداری می کنیم.

 8-تهیه محلول گیمسا

برای رنگ آمیزی گلبول های سفید

یک گرم پودر گیمسا را با 60 میلی لیتر گلیسیرین مخلوط نموده و به مدت 1ساعت در گرم خانه 60 درجه گرما نگهداری می کنیم. پس از خروج 66 میلی لیتر  الکل متیلیک 97درجه به به آن اضافه می کنیم. این محلول به نام محلول ذخیره گیمسا است . به هنگام استفاده 5/2میلی لیتر از این محلول را با 3 میلی لیتر  متانول مخلوط کرده و 100 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

 9- تهیه محلول فوشین قلیایی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت 5 ثانیه

یک گرم فوشین قلیایی را در100میلی لیتر  الکل95 درجه حل کرده و 100میلی لیتر  آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

 10- تهیه محلول کارمن زاجی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت 15دقیقه

برای رنگ کردن بافت های سلولزی به مدت 2-1دقیقه در یک بشر به حد اشباع زاج پتاس در آب حل می کنیم و بوسیله چراغ الکلی آن را به جوش می آوریم سپس یک گرم کارمن قرمز را در هاون سایئده به زاج در حال جوش اضافه می کنیم.10دقیقه بجوشد و پس از سرد شدن آن را با کاغذ صافی، صاف کرده و چند قطره اسید فنیک (برای جلوگیری از فساد) به آن اضافه می کنیم.

 11- تهیه چسب نشاسته

یک گرم نشاسته را در 100میلی لیتر آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.

 12- تهیه آب ژاول

برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول

در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود. اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلریت سدیم می دهد.

 13. تهیه محلول سولفات مس

  برای شناخت پروتئین

  یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در میلی لیتر 100 آب مقطر حل می کنیم .

  14. تهیه سولفات مس بدون آب

  حدود 5 گرم سولفات مس آبی رنگ را در یک لوله آزمایش ریخته و روی شعله  آنقدر حرارت می دهیم تا پودر آبی رنگ سفید شود .

 15.تهیه محلول سود 10%

  برای تست پروتئین

10 گرم سود جامد را با ترازو وزن کرده سپس آنرا در100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده و خوب بهم می زنیم .

  16 . تهیه محلول پتاس 5%

 برای جذبco2  

٢٠گرم پتاس جامد را وزن کرده و آن را در 400 میلی لیتر آب حل می کنیم.                                     

17- تهیه اسید کلریدریک 5/0 نرمال

500سی سی آب مقطر را با 5/21 میلی لیتر  اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

 18- تهیه اسید کلریدریک 1 نرمال

100میلی لیتر آب مقطر را با1/8 میلی لیتر اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

 19- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم

برای دفع Co2

5 گرم بیکربنات پتاسیم را در 100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

 20- تهیه آبی تولوئیدین

برای رنگ آمیزی کرو موزوم ها

نیم گرم پودر آن را در100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

 21- تهیه استو کار من

برای رنگ آمیزی کروموزم ها

یک گرم کارمن را در 55  میلی لیتر آب مقطرمی جوشانیم.

 22- تهیه برم تیمول بلو

یک گرم پودر برم تیمول را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و یک یا دو قطره آمونیک به آن اضافه می کنیم.

 23- تهیه بلودومتیل

نیم گرم پودر تجاری بلودومتیل را در یک لیتر آب مقطر حل می کنیم.

 24- تهیه سبز ید

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در30 ثانیه

یک گرم سبز ید را در100میلی لیتر الکل 70 درجه حل می کنیم.

 25- تهیه محلول گلوکز%1

یک گرم گلوکز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به100 میلی لیتر می رسانیم.

 26- تهیه کشت مخمر

یک گرم پودر گلوکز را در 100 میلی لیتر آب حل کرده یک قاشق چایخوری خمیرترش نان به آن اضافه کنید و هم بزنید.این ظرف را به مدت یک ساعت در حرارت37درجه قراردهید.

 27- تهیه کشت پارامسی

مقداری یونجه را درظرفی خیس کرده(بهتر است یونجه ها رادریک تا دو هفته قبل از آزمایش خیس کرد و در حرارت هوای آزمایشگاه قرارداد.)

 28- تهیه محلول پپسین

6 گرم پودر پپسین رادر150میلی لیتر آب درون یک بشر کوچک حل می کنیم.

 29- تهیه معرف بیوره

4 گرم سود را در500 میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم سپس3 گرم سولفات مس آبدار به آن اضافه کرده پس از افزودن 5 گرم یدور پتاسیم به محلول 9گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم اضافه کرده و خوب هم زده محلول حاصله آبی رنگ است.در صورت ظاهر شدن رسوب سیاه یاقرمز محلول،خراب است.

 30- تهیه محلول قرمز کنگو

برای رنگ کردن بافت های سلولزی

یک گرم پودر آن را در 100میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم.

 31- تهیه قرمز خنثی

برای مشاهده واکوئل ها درپارامسی

یک گرم پودر آن را با 100 میلی لیتر آب مقطر مخلوط کرده و به هم زده تا محلول یک در صد بوجود بیاید .

 32- تهیه محلول فیکساتور

برای نگهداری بافت های گیاهی در ان مقدار 150 میلی لیتر الکل 90 درجه را با مقدار 100 میلی لیتر فرمل 5% مخلوط کرده بعد مقدار 50 میلی لیتر گلیسیرین به آن می افزاییم .

  33- تهیه محلول سبز متیل

برای رنگ کردن بافت های چوبی گیاهان در مدت 30 ثانیه

یک گرم پودر تجارتی را در 10 میلی لیتر الکل 70 درجه حل کرده و با آب مقطر حجم آن را به 100 میلی لیتر میرسانیم .

  34- تهیه محلول بندیکت کیفی

173 گرم سیترات سدیم و 100 گرم کربنانت  سدیم بی اب را در800 میلی لیتر آب مقطر به کمک گرما حل می کنیم . در ظرف دیگری 3/17 گرم سولفات مس متبلور در 100 میلی لیتر آب مقطر حل کرده به تدریح  به محلول سیترات کربنات اضافه می کنیم و حجم محلول را به یک لیتر می رسانیم.

 35- تهیه فهلینک

برای شناخت گلو کز

34 گرم سولفات مس متبلور را در مقدار کمی آب مقطر به کمک حرارت حل کرده و حجم ان را به500 میلی لیتر می رسا نیم.

 36- تهیه فهلینگ

 برای شناخت گلوکز

173 گرم تارتارات سدیم و پتاسیم را (نمک راشل) در کمی آب حل کرده و 100میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 15% بدان می افزائیم و حجم محلول را به 500 میلی لیتر   می رسانیم.

 37- تهیه محلول بیسمارک

یک گرم پودر قهوه ای بیسمارک را در100میلی لیتر الکل 80 درجه حل می کنیم.

 38- تهیه اسید کلریدریک رقیق۴/٠مولار

۵ میلی لیتراسید کلریدریک 37% را برداشته داخل بشر حاوی 150 میلی لیتر آب مقطر می ریزیم . این اسید برای آزمایش هضم پروتئین می باشد .

 39- تهیه محلول جهت شمارش گلبول های قرمز

1/. گرم نمک طعام ، 5/3 گرم سولفات سدیم ، 25/. گرم کلرور جیوه ، حجم آنها را با  آب مقطر به 100 میلی لیتر می رسانیم .

 40- محلول 30% کلرور کبالت

برای مشاهده اثر روزنه ها

30 گرم بلور کلرور کبالت را با 100 میلی لیتر آب مقطر پس از حل کردن آن را صاف می کنیم .

 41- تهیه سود رقیق

برای هضم پروتئین ها

4 گرم سود را در مقداری  آب حل کرده و حجم آن را به یک لیتر می رسانیم .

 42- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

به 3 میلی لیتر محلول نیترات نقره 3 قطره محلول سود اضافه کنید . رسوب قهوه ای  رنگ  Hg2o  تولید می شود .سپس محلول آمونیاک به آن بیافزایید تا رسوب حل شود .

 43- تهیه معرف شیف

1/. گرم فوشین در 100 میلی لیتر آب مقطر به این محلول گاز  so2 سولفیت سدیم و کمی  Hcl  اضافه می کنیم .

نوع مطلب : روش ساخت مواد، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

قالب بلاگ اسکای

قالب پرشین بلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ